Szkoła Podstawowa w Groblach

Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Groblach


Budynek szkolny
Budynek szkolny
Typ szkoły szkoła podstawowa
Patron szkoły św. Jan Paweł II
Miejscowość Groble
Data założenia ok. 1900
Liczba oddziałów 10 (2020/2021)

Dyrektor Anna Piędel

Adres Groble 37
37-430 Jeżowe
Telefon/fax 15 879 41 46
Strona internetowa szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Groblach - szkoła podstawowa położona w centralnej części wsi Groble, przy drodze wojewódzkiej nr 861. W latach 2008-2017 wchodziła w skład Zespołu Szkół w Groblach.

Historia

Początki szkoły w Groblach nie są dokładnie znane. Z zapisków kronikarskich wiemy, iż 1 listopada 1907 do pracy w szkole została skierowana nauczycielka Katarzyna Micinowska, która podjęła aktywne działania na rzecz rozwoju placówki oraz rozpoczęła pisanie kroniki. Należy więc twierdzić, iż szkoła w Groblach istniała znacznie wcześniej.

Nauka w szkole prowadzona była systematycznie do 15 września 1914. Tego dnia, z powodu inwazji rosyjskiej, nauczycielka była zmuszona uchodzić do Leżajska, pozostawiając mienie w budynku szkolnym.

W Boże Ciało 1915 roku we wsi została stoczona bitwa, podczas której miejscowość została prawie całkowicie zniszczona. Położony w środku wsi budynek szkolny uległ częściowemu zniszczeniu, został pozbawiony dachu, sufitów, podłóg i okien. Zatrzymały się w nim trzy rodziny pogorzelców, które straciły dobytej swojego życia. Mimo ogromnych zniszczeń, braku zrabowanego inwentarza szkolnego i książek, a także nieodpowiednich warunków lokalowych nauczycielkę wezwano do kontynuacji nauczania w Groblach. Początkowo dojeżdżała z Leżajska, potem na krótko zamieszkała w opuszczonej wikarówce w Łętowni, a 21 października 1915 została przewieziona do domu Jana Sibigi, gdzie wynajęto dwie izby - jedną na mieszkanie dla nauczycielki, a drugą na salę lekcyjną. W takich warunkach nauka trwała do czerwca 1916. Póżniej nauczycielka Micinowska usilnie starała się o odbudowę budynku szkolnego. W 1917 roku odbudowano jedną salę lekcyjną, gdyż tylko na tyle wystarczyło pieniędzy przyznanych przez Główną Centralę Odbudowy Kraju. Dużą pomoc w odbudowie zniszczonej szkoły okazał jednak hrabia Hieronim Tarnowski. To na jego polecenie 8 lipca 1917 zaczęto zwozić materiały potrzebne do ukończenia remontu szkoły, który trwał do 18 listopada 1918. Wówczas rozpoczęła się normalna nauka.

Z każdym rokiem przybywało uczniów. 15 września 1924 przydzielono drugą nauczycielkę, którą została Adela Michalska. Uczyła ona w izbie szkolnej urządzonej w domu Antoniego Madeja. Do szkoły zapisanych było wówczas 67 dzieci, a do 1930 roku liczba uczniów zwiększyła się dwukrotnie. W 1930 roku, po blisko 23 latach pracy dla dobra grobelskiej oświaty, odeszła nauczycielka Katarzyna Micinowska, którą zastąpił Jan Fila. W roku szkolnym 1930/1931 do pracy w Groblach została przydzielona Wincentyna Haasówna. Ze względu na dużą liczbę uczniów nauka odbywała się na zmiany w wybranych godzinach poszczególnych dni tygodnia. Wprowadzono nauczanie religii, której lekcje prowadził ks. Wojciech Krysa z Łętowni. W latach 30. szkoła dysponowała biblioteką liczącą 48 książek.

Wybuch II wojny światowej spowodował przerwanie nauki tylko na 3 miesiące. Wznowiono ją od od 11 grudnia 1939 i kontynuowano mimo wojennej zawieruchy. W styczniu 1940 do pracy został skierowany nauczyciel Adam Kania, który uczył na zmianę w jednej sali z Wincentyną Haasówną z racji oszczędzenia opału. W 1941 roku, po śmierci Haasównej, jej miejsce zajął Antoni Ładoś. Do szkoły było zapisanych wówczas 127 dzieci. Po wywłaszczeniu w 1941 roku sytuacja szkoły była bardzo trudna. Ludziom doskwierała bieda, pozbawieni majątku mieszkańcy nie wnosili opłat, przez co były obawy przed jej likwidacją.

Pierwszy rok szkolny na wyzwolonym terenie rozpoczęto 8 września 1944 roku. Nauka prowadzona była w budynku szkolnym i pomieszczeniu wynajętym u Walentego Pasiaka, mieszkańca wsi. W 1946 roku do pracy w szkole przybyła Stefania Goss. Nadal pracował w niej Adam Kania. Brakowało pomocy dydaktycznych, a obiekt szkolny popadł w ruinę. Staraniem kierowniczki Goss powstał oddział przedszkolny oraz utworzono cztery oddziały klasowe. W kolejnych latach przybywało uczniów, coraz więcej rodziców posyłało swe dzieci do szkoły. Warunki lokalowe były trudne, brakowało sal lekcyjnych.

W 1949 roku podjęto starania o przebudowę budynku pofolwarcznego (poniemieckiego), w którym w czasie wojny mieściła się suszarnia jarzyn, na szkołę. Staraniem mieszkańców i władz przeprowadzono prace remontowe i rok szkolny 1951/1952 uczniowie starszych klas rozpoczęli w zaadaptowanym budynku. W dotychczasowym budynku pozostały klasy 0-III, dla których zabrakło miejsca w nowym obiekcie. Lata 50. i 60. były także czasem zmian w organizacji szkoły. W roku szkolnym 1950/1951 utworzono klasę siódmą, a w roku szkolnym 1966/1967 powołano klasę ósmą.

W 1970 roku szkoła liczyła 8 oddziałów i siedmiu nauczycieli. Nauka odbywała się w trzech budynkach: dwa znajdowały się w Groblach, a jeden w Krzywdach. Przydzielając uczniów do odpowiednich budynków, kierowano się miejscem zamieszkania i uczęszczaniem do kolejnych oddziałów szkolnych.

W 1971 roku pofolwarczny budynek szkolny został otynkowany, a obok starej szkoły rozpoczęto budowę domu nauczyciela, którą ukończono w maju 1972 roku. W 1973 roku na bazie budynku szkolnego w Krzywdach utworzono filię szkoły w Groblach. W roku szkolnym 1973/1974 powołano w Jeżowem Zbiorczą Szkołę Gminną, do której wcielono szkołę z Grobel. Zmiany te dotyczyły jednak tylko szkolnej administracji. We wrześniu 1981 roku przy szkole powstało ognisko przedszkolne.

20 października 1988 postanowiono wybudować nową szkołę, gdyż pogarszały się warunki lokalowe drewnianych obiektów. W marcu 1994 zakupiono dokumentację szkoły o dziewięciu klasopracowniach wraz z salą gimnastyczną, a 7 października tego samego roku otrzymano zgodę na budowę nowej szkoły. 14 stycznia 1995 odbyła się uroczysta msza święta inaugurująca uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nowy obiekt. Następnie na okres kilku lat plac za dotychczasową szkołą zamienił się w teren budowy. 11 września 1998 został oddany do użytku pawilon sportowy.

W 1999 roku w całej Polsce wprowadzono reformę oświaty, w wyniku której skrócony został okres kształcenia w szkole podstawowej do sześciu lat. Następnym etapem edukacji stały się obowiązkowe, 3-letnie gimnazja. Na mocy ustawy z 8 stycznia 1999 Rada Gminy Jeżowe przekształciła ośmioklasową szkolę podstawową w Groblach w szkołę sześcioklasową oraz utworzyła przy niej oddział zamiejscowy nowo utworzonego Publicznego Gimnazjum w Jeżowem.

W 2000 roku ukończono budowę i oddano do użytki nowy budynek szkolny, w którym od 1 września naukę rozpoczęli wszyscy uczniowie. Obiekt szkolny stał się największym i najnowocześniejszym budynkiem w Groblach. Oprócz sal lekcyjnych w gmachu znalazły się pomieszczenia na punkt ksero, bibliotekę, nowoczesne pracownie przedmiotowe, świetlicę, archiwum, szatnie, pomieszczenia magazynowe i zaplecze sportowe.

W 2004 roku zrodził się pomysł nadania szkole imienia. Imię Papieża-Polaka wybrano w drodze szkolnego referendum przeprowadzonego wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. 18 marca 2005 decyzja ta została zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Jeżowe. Uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II, sztandaru oraz oficjalnego poświęcenia nowego budynku miała miejsce 31 maja 2005 w obecności bpa Edwarda Frankowskiego z Sandomierza.

1 września 2007 działający przy szkole podstawowej oddział gimnazjalny przekształcono w samodzielną szkołę - Publiczne Gimnazjum w Groblach, a 1 lutego 2008 obydwie szkoły połączono w jedną placówkę - Zespół Szkół w Groblach.

Pod koniec 2011 roku poprawiła się infrastruktura wypoczynkowa dla najmłodszych uczniów szkoły. Na podwórku szkolnym, w sąsiedztwie sali gimnastycznej i boiska sportowego, wybudowano nowoczesny plac zabaw, który został zrealizowany w ramach programu Radosna Szkoła. W 2016 roku znacznie poprawiła się jakość kształcenia, w szkole urządzono i nowocześnie wyposażono pracownie: komputerową, językową, przyrodniczą, fizyczną, chemiczną i biologiczną oraz zakupiono zestawy interaktywne.

Od 1 września 2017 weszła w życie reforma systemu oświaty, której głównymi celami były m.in. dokonanie zmian programowych oraz utworzenie nowej struktury szkół poprzez likwidację gimnazjów. Na mocy ustawy z 14 grudnia 2016 Rada Gminy Jeżowe przekształciła sześcioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Groblach w szkołę ośmioklasową oraz włączyła klasy Publicznego Gimnazjum w Groblach do szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia. Zespół Szkół w Groblach, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, stał się z mocy ustawy ośmioletnią szkołą podstawową.

Kierownicy i dyrektorzy szkoły: Katarzyna Micinowska (1907-1929), Jan Fila (1929-1930), Wincentyna Haasówna (1930-1941), Antoni Ładoś (1941-1946), Stefania Goss (1946-1958), Adolf Gadek (1958-1963), Piotr Pliszka (1963-1970), Edward Sekulski (1970-1980), Bronisława Romaniak (1980-1985), Ludwika Piędel (1985-1988), Janusz Magiera (1988-2005), Grażyna Podedworna (2005-2018), Anna Piędel (od 2018).

Hymn szkolny

Polska nigdy nie zginęła i wolna zostanie,
Odkąd w Rzymie był na tronie Polak w Watykanie.
Marsz, marsz, Polonia, jak kiedyś Dąbrowski
Poszedł służyć panu Bogu i Królowej Polski.

Wspomnij Polsko, jak przed laty byłaś w krwi deptana.
Dziś Twe imię brzmi nad światem, masz nagrodę – Pana!
Przez Twoje męstwo żyje kraj w wolności.
Dla nas, Polsko, to zwycięstwo zdobyłaś w miłości.

Polska nigdy nie zginęła i wolna zostanie,
Odkąd Polak z świętym znakiem stanął w Watykanie.
Marsz, marsz Polonia, zbierać swe laury,
Które Tobie daje dzisiaj Pani z Jasnej Góry.

Jeszcze nigdy takiej chwały Polska nie przeżyła,
Jaką przyniósł swojej Polsce kardynał Wojtyła.
Marsz, marsz rodacy, synowie i córy,
Podziękować za tę łaskę Pani z Jasnej Góry.