Szablon:Aktualnosci

Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

22 lutego

Park w Nowym Narcie

20 lutego


18 lutego

Anna Wielgosz mistrzynią Polski!

17 lutego

16 lutego

15 lutego

Przekaż 1,5% dla Muzeum w Jeżowem!

14 lutego

Noc Walki 2024

13 lutego

Projekt ronda obok piekarni - wersja 2024

29 stycznia

Jasełka 2024

27 stycznia

25 stycznia

 • 23 stycznia radni obradowali na LXXX sesji Rady Gminy Jeżowe, podczas której:
  • wyrazili zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym działki nr 1143/7 w Jeżowem;
  • wyrazili zgodę na nabycie działek nr 421/1, 422/1, 423/3, 424/1 w Krzydach, przeznaczając je na poszerzenie drogi gminnej;
  • nie uwzględnili wniosku Pana Grzegorza Bielenia o zwiększenie środków dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Jacie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy dla dzieci i młodzieży zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023;
  • dokonali zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2024 rok;
  • dokonali zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeżowe na lata 2024-2037.

5 stycznia

4 stycznia

31 grudnia 2023 - 1 stycznia 2024

Szczęśliwego Nowego Roku!

28 grudnia

 • Tydzień temu, 21 grudnia, miała miejsce LXXIII sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której radni:
  • uchwalili budżet Gminy Jeżowe na rok 2024. Dochody mają wynieść 92 154 199,40 zł, natomiast wydatki opiewają na kwotę 98 761 146,45 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 6 606 947,05 zł zostanie pokryty kredytami i pożyczkami. Limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku 2024 ustalono na kwotę 10 151 165,77 zł, z czego: na pokrycie deficytu będzie to kwota 6 606 947,05 zł, na spłatę wcześniejszych pożyczek przeznaczone zostanie 1 544 218,72 zł, a na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy - 2 000 000,00 zł;
  • udzielili Powiatowi Stalowowolskiemu pomocy finansowej w wysokości 67 551,85 zł z przeznaczeniem na organizację przewozów pasażerskich na obszarze gminy Jeżowe w 2024 roku;
  • uchwalili wieloletnią prognozę finansową Gminy Jeżowe wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024–2037. W 2024 roku zadłużenie Gminy Jeżowe ma wynieść 23 784 895,11 zł (uchwała nr LXXVIII/509/23);
  • przyjęli Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024;
  • dokonali zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023 rok;
  • ustalili wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasają w 2023 roku z upływem roku budżetowego, oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków w kwocie 767 728,36 zł (na remont drogi nr 102311R w Jeżowem);
  • podwyższyli do 200% kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028;
  • przyjęli program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2024-2028;
  • przyjęli Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Jeżowe na lata 2024-2030;
  • uznali za bezzasadną skargę Pana Grzegorza Bielenia na działania Wójta Gminy Jeżowe;
  • wyrazili zgodę na przyjęcie darowizny działek położonych w ciągu drogi gminnej 102308R Podgórze-Pikuły w Jeżowem, które powstały po podziale działek przy budowie drogi S19 i są obecnie własnością Skarbu Państwa;
  • drodze położonej na działkach nr 9005 i 3155/3 w Jeżowem nadali nazwę ul. ks. Ludwika Bielawskiego;
  • zmienili datę obowiązywania dopłat do wody i ścieków na 2 grudnia 2023.

27 grudnia

ul. ks. Ludwika Bielawskiego

24-25 grudnia

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

19 grudnia

Nowa Scania już w OSP Jeżowe!

16 grudnia

7 grudnia

 • Ostatniego dnia listopada miała miejsce LXXVII sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której radni:
  • wyrazili zgodę na nabycie działek położonych przy drodze gminnej Olszyny-Podborczyny w Jeżowem z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi na działce nr 5089;
  • ustalili dopłatę z budżetu Gminy Jeżowe do ceny 1 m3: dostarczonej wody dla odbiorców na terenie gminy Jeżowe w kwocie 0,07 zł netto oraz odprowadzanych ścieków w kwocie 3,71 zł netto;
  • dokonali zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023 rok;
  • dokonali zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeżowe na lata 2023-2037.

29 listopada

28 listopada

Do zaprojektowania nowa droga w Jeżowem!

21 listopada

17 listopada

 • Wczoraj miała miejsce LXXVI sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której radni:
  • obniżyli cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jeżowe w 2024 roku;
  • określili wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok;
  • określili wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok;
  • określili rodzaje zwolnień z podatku od nieruchomości na 2024 rok;
  • określili rodzaje zwolnień z podatku od środków transportowych w 2024 roku;
  • wyznaczyli inkasentów-sołtysów do przyjmowania wpłat z racji podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, ustalając wynagrodzenie w wysokości 12 % kwot zainkasowanych przez inkasenta;
  • dokonali zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023 rok;
  • dokonali zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeżowe na lata 2023-2037.

13 listopada

11 listopada

11 listopada

6 listopada

4 listopada

1 listopada

Cmentarz w Jeżowem

29 października

28 października

24 października

22 października

19 października

 • 10 października br. miała miejsce LXXIV sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której radni:
  • zatwierdzili wybór na ławnika do Sądu Rejonowego w Nisku - Stanisławę Ligas z Jaty;
  • wyrazili zgodę na zakup działek nr 5119/1 o pow. 0,0088 ha oraz 5380/1 o pow. 0,0100 ha położonych w Jeżowem z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej;
  • dokonali zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023 rok;
  • dokonali zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe na lata 2023-2037;
  • postanowili zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2 500 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2023 rok. Będzie on spłacany w latach 2024-2034;
  • postanowili zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1 534 707,49 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2023 rok dotyczącego zadania pn. "Montaż instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie gminy Jeżowe" finansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

17 października

Wyniki wyborów parlamentarnych 2023

15 października

8 października

4 października

 • 29 września br. miała miejsce LXXIII sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której radni:
  • postanowili nie uwzględniać wniosku Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników Wolne Rzeki o powołanie pomników przyrody w miejscowości Nowy Nart. W uzasadnieniu do uchwały przytoczone zostało stanowisko Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy, która stwierdziła, iż gospodarkę leśną należy pozostawić leśnikom;
  • dokonali zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023 rok;
  • dokonali zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeżowe na lata 2023-2037;
  • zmienili uchwałę okręślającą wysokość stawek dla nauczycieli sprawujących funkcję opiekuna stażu i funkcję mentora nauczyciela.

1 października

30 września

II edycja Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

28 września

27 września

24 września

23 września

22 września

20 września

Muzeum Chrystusa Frasobliwego im. Ks. Ludwika Bielawskiego w Jeżowem

17 września

16 września

13 września

11 września

 • 7 września br. miała miejsce LXXII sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której radni:
  • zaliczyli do kategorii dróg gminnych drogę położoną na działkach nr 34/1, 36/6, 36/8, 36/10, 36/12, 37/1, 922/1 w Krzywdach, nadając jej jednocześnie nazwę ul. Leśna;
  • powołali Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. W jego skład weszli: przedstawiciel Sądu Rejonowego w Nisku oraz radni - Roman Łyko, Marian Koc, Józef Głuszak;
  • zmienili uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023;
  • wyrazili wolę przystąpienia do porozumienia mającego na celu utworzenie Obywatelskiej Społeczności Energetycznej w Powiecie Niżańskim;
  • dokonali zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023 rok.

10 września

9 września

6 września

3 września

2 września

29 sierpnia

27 sierpnia

Pierwsze zwycięstwo Sparty w okręgówce!

26 sierpnia

25 sierpania

24 sierpania

 • 16 sierpnia br. miała miejsce LXXI sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której radni:
  • określili tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jeżowe (przeciwdziałanie przemocy domowej);
  • przyjęli Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Jeżowe na lata 2023–2025;
  • uchwalili Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Jeżowe na lata 2023-2028;
  • określili wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym (1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych);
  • wyrazili zgodę na nabycie działki nr 428/1 (pow. 0,0116 ha) położonej w miejscowości Krzywdy z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej;
  • dokonali zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023 rok;
  • zmienili uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn."Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów-Kopki w m. Jeżowe". Kwota pomocy wyniesie 240 538,11 zł;
  • dokonali zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeżowe na lata 2023-2037.

23 sierpnia

22 sierpnia

21 sierpnia

Dożynki Powiatowe w Jeżowem

20 sierpnia

19 sierpnia

18 sierpnia

15 sierpnia

103. rocznica Cudu nad Wisłą

14 sierpnia

13 sierpnia

12 sierpnia

Ogłoszenia o sprzedaży działek

10 sierpnia

9 sierpnia

6 sierpnia

5 sierpnia

 • Na stadionie w Sójkowej miał miejsce piknik rodzinny. Następnie Czarni Sójkowa świętowali 25-lecie reaktywacji klubu.

2 sierpnia

31 lipca

30 lipca

 • Na boisku Grąd w Jeżowem-Podgórzu odbył się piknik rodzinny.
 • W Zalesiu obok świetlicy miał miejsce kolejny już w tym roku piknik rodzinny.
 • Na stadionie w Groblach zorganizowano II Memoriał im. Piotra Robótki.

29 lipca

Anna Wielgosz mistrzynią Polski w biegu na 800 metrów!

28 lipca

27 lipca

24 lipca

Dni Jeżowego

14 lipca

11 lipca

 • 7 lipca br. miała miejsce LXIX sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której radni:
  • dokonali zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023 rok. W wyniku tych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 128 000,00 zł, to jest z kwoty 11 035 710,00 zł do kwoty 11 163 710,00 zł, którego źródłem pokrycia będą kredyty i pożyczki w kwocie 5 256514,89 zł oraz wolne środki w kwocie 5 907 195,11 zł;
  • wyrazili zgodę na nabycie działki nr 7637/5 (0,0073 ha) w Jeżowem z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.

9 lipca

Zawody strażackie w Jeżowem

8 lica

 • Obok świetlicy i biblioteki w Groblach miał miejsce piknik rodzinny.

4 lipca

3 lipca

 • 27 czerwca br. miała miejsce LXIX sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której radni:
  • udzielili Wójtowi Gminy Jeżowe wotum zaufania;
  • zatwierdzili sprawozdanie finansowe za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok;
  • udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Jeżowe z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok;
  • przyjęli Strategię Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023–2030;
  • dokonali zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023 rok;
  • dokonali zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeżowe na lata 2023-2037.

2 lipca

Wprowadzenie relikwii św. Ambrożego do kościoła Narodzenia NMP w Jeżowem

1 lipca

30 czerwca

26 czerwca

25 czerwca

24 czerwca

 • 15 czerwca br. miała miejsce LXVIII sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której radni:
  • określili stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w wysokości 150,00 zł brutto za 1 m³ odpadów komunalnych, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • określili górne stawki za usługi w zakresie opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych: za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych wraz z transportem nieczystości ciekłych do punktu zlewnego w wysokości 50 zł brutto za 1 m³, za usługę opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z transportem nieczystości ciekłych do punktu zlewnego w wysokości 70 zł brutto za 1 m³;
  • określili wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Jeżowe;
  • wyrazili zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki ewidencyjnej nr 1266/1 (0,0188 ha) położonej w Cholewianej Górze;
  • wyrazili zgodę na nabycie działek nr 3154/3, 3154/6 i 3154/5 położonych w Jeżowem z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej;
  • zmienili uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023;
  • podjęli decyzję w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego wysiedlenie mieszkańców Cholewianej Góry podczas II wojny światowej, który będzie wybudowany na działkach nr 1613/3, 1602/2, 1633/1 w Cholewianej Górze;
  • dokonali zmian w budżecie Gminy Jeżowe na rok 2023;
  • udzielili pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na przewozy pasażerskie w wysokości 50 000,00 zł;
  • dokonali zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeżowe na lata 2023-2037.

23 czerwca

 • O godz. 16 w Bibliotece Publicznej w Jeżowem miało miejsce spotkanie autorskie z Ryszardem Mściszem, będące promocją tomiku "Zaraza. Dawka przypominająca", oraz promocja płyty zespołu Grupa Pod Skrzydłami.

21 czerwca

18 czerwca

Awans Sparty Jeżowe do okręgówki

17 czerwca

14 czerwca

Ekshumacje w Nowym Narcie

13 czerwca

11 czerwca

10 czerwca

Sparta Jeżowe z awansem do okręgówki!

9 czerwca

Parafialny Dzień Dziecka 2023 w Jeżowem

8 czerwca

Boże Ciało 2023

5 czerwca

Wyasfaltowana droga w Jeżowem-Podgórzu

4 czerwca

3 czerwca

29 maja

28 maja

27 maja

 • Około godziny 3:25 nad ranem doszło do wypadku drogowego na DW861 w Jeżowem.

21 maja

420 lat parafii Narodzenia NMP w Jeżowem

20 maja

14 maja

13 maja

7 maja

4 maja

 • 27 kwietnia br. miała miejsce LXVII sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której radni:
  • wyrazili wolę przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju" na lata 2024-2030 wraz z gminami sąsiadującymi, powiązanymi ze sobą funkcjonalnie, która zostanie opracowana i wdrożona w oparciu o porozumienie pomiędzy gminami: Harasiuki, Krzeszów, Jeżowe, Ulanów, Rudnik nad Sanem oraz Powiatem Niżańskim;
  • dokonali zmian w budżecie gminy Jeżowe na rok 2023;
  • udzielili pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn."Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów-Kopki polegająca na budowie chodnika w m. Jeżowe (Pikuły)" w wysokości 200 000,00 zł;
  • udzielili pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów-Kopki w m. Jeżowe" w kwocie 200 000,00 zł.

3 maja

1-2 maja

Flaga Polski
 • 2 maja: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polski, Dzień Polonii i Polaków za Granicą
 • 1 maja: Święto Pracy

30 kwietnia

29 kwietnia

27 kwietnia

23 kwietnia

22 kwietnia

21 kwietnia

17 kwietnia

Przebudowa drogi Poddaństwo w Jeżowem

16 kwietnia

15 kwietnia

14 kwietnia

12 kwietnia

 • 31 marca br. miała miejsce LXVI sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której radni:
  • wyrazili zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej obejmującej część działki nr 4534/2 w Jeżowem o powierzchni łącznej 1 ha na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat;
  • drodze gminnej w Jeżowem (od świetlicy w Błądkach w kierunku drogi wojewódzkiej nr 878) nadali nazwę ulica Polna;
  • wyrazili zgodę na sprzedaż działek budowlanych położonych przy drodze gminnej biegnącej w kierunku zalewu w Jeżowem;
  • dokonali zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023 rok;
  • podjęli decyzję o przyjęciu przez Gminę Jeżowe od Powiatu Niżańskiego prowadzenie zadania publicznego - budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2602R Stary Nart – Gwoździec w miejscowości Stary Nart.

11 kwietnia

Ulica Polna w Jeżowem

9-10 kwietnia

Radosnego Alleluja!!!

8 kwietnia

3 kwietnia

DW 861 w Jeżowem-Kameralnem

2 kwietnia

30 marca

26 marca

Jeżowska prognoza pogody

22 marca

Droga w Jeżowem do przebudowy

19 marca

469 lat Jeżowego

16 marca

Biblioteka w Groblach

15 marca

DW 861 w Jeżowem

14 marca

 • 10 marca br. miała miejsce LXV sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której radni:
  • przyjęli Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeżowe na rok 2023;
  • wyrazili zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej przy ul. Nowej w Groblach (1283/55 o pow. 0,0273 ha);
  • wyrazili zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek położonych w Jeżowem (7520/14, 7520/8, 7520/9, 7520/12, 7520/13, 7520/10, 7520/16);
  • nadali nazwę ul. Cicha drodze prywatnej położonej na działce nr 1241/12 w Groblach;
  • wyrazili zgodę na zakup działki nr 558 w Zalesiu, z przeznaczeniem na poszerzenie nieruchomości gminnej (plac remizy);
  • wyrazili zgodę na sprzedaż działki nr 7520/5 2 Jeżowem;
  • uznali skargę na dyrektora ZGK w Jeżowem za bezzasadną;
  • przedłużyli okres obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2016- 2022 do roku 2023;
  • dokonali zmian w budżecie gminy Jeżowe na rok 2023;
  • podjęli uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

13 marca

W Jeżowem obok piekarni będzie rondo!

12 marca

Ulica Cicha w Groblach

8 marca

Dzień Kobiet

6 marca

5 marca

2 marca

Dotacje na rozwój sportu

24 lutego

23 lutego

21 lutego

20 lutego

Ks. Ludwik Bielawski

19 lutego

18 lutego

16 lutego

Sesja Rady Gminy Jeżowe
 • 1 lutego br. miała miejsce LXIV sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której radni:
  • wyrazili zgodę na wydzierżawienie w trybie przetargu mienia gminnego o łącznej powierzchni 39,4643 ha w Groblach;
  • uznali skargę Pana Mirosława Stój za bezzasadną;
  • uchwalili Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Jeżowe na lata 2023–2025;
  • przyjęli Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jeżowe na lata 2023-2025;
  • dokonali zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023 rok. W wyniku zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 345 795,11 zł, to jest z kwoty 6 227 514,89 zł do kwoty 7 573 310,00 zł, którego źródłem pokrycia będą kredyty i pożyczki w kwocie 5 227 514,89 zł oraz wolne środki w kwocie 2 345 795,11 zł;
  • zmienili styczniową uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

13 lutego

7 lutego

Droga Poddaństwo w Jeżowem

6 lutego

Będzie chodnik przy DW861

1 lutego

Budżet gminy 2023
 • Podczas sesji styczniowej (18 stycznia) radni Rady Gminy Jeżowe podjęli następujące uchwały:
  • przyjęli budżet Gminy Jeżowe na 2023 rok. Dochody zaplanowane zostały na kwotę 77 151 486,25 zł, natomiast wydatki - na kwotę 83 379 001,14 zł. W budżecie ustalono planowany deficyt budżetu w kwocie 6 227 514,89 zł, którego źródłem pokrycia będą kredyty i pożyczki w kwocie 5 227 514,89 zł oraz przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu;
  • uchwalili wieloletnią prognozę finansową Gminy Jeżowe na lata 2023-2037;
  • rozpoznali skargę Pani Anny Woźnickiej, uznając ją za bezzasadną;
  • przyjęli Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023;
  • podwyższyli kryterium dochodowe (ze 150% do 200 %) uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
  • zmienili uchwałę z 2018 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 zgodnie z podwyższonym kryterium dochodowym.

17 stycznia

16 stycznia

15 stycznia

10 stycznia

Demografia 2022

5 stycznia

 • Podczas LXII sesji, jaka miała miejsce 27 grudnia 2022, radni podjęli uchwały:
  • pozostawili bez rozpatrzenia petycję złożoną przez Wójta Gminy Solina dotyczącą pilnego podjęcia działań w zakresie oczyszczania dorzeczy Jeziora Solińskiego i Myczkowskiego;
  • zatwierdzili plany pracy wszystkich Komisji Rady Gminy Jeżowe na 2023 rok;
  • dokonali zmian w budżecie gminy na 2022 rok;
  • ustalili wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasają w 2022 roku z upływem roku budżetowego oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków w kwocie 1 722 270,01 zł (opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023-2030, naprawa eleweacji i wykonanie nowego tynku na remizie OSP w Cholewianej Górze, budowa ogrodzenia przy szkole w Jeżowem-Centrum, budowa kanalizacji w Krzywdach i Jeżowem-Zaborczynach, zakup wagi przemysłowej);
  • dokonali zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeżowe na lata 2022-2035.

3 stycznia

2 stycznia

31 grudnia 2022 - 1 stycznia 2023

Szczęsliwego Nowego Roku!